BRANDING

kyo-kai-3Dworld kyo-kai-3Dworld kyo-kai-3Dworld

kyo-kai-3Dworld

出版する参考書や会社の各情報など、3D空間で自由に閲覧できるよう配置した3DLPを制作。通常WEBLPなどに掲載するPR情報を待機時間や閲覧率、サイト内回遊率のアップを目指し、3D化を実現しました。

CREDIT

PM:Masaya Niibe
CD:Maki Ito
PG:Kazuya Hojo
D:Yuka Kanbe , Yuka Teshima

COMPANY
PROFILE

company profile

CONTACT
US

company profile